Produkt: KOSZ DELTA

KATEGORIA: Ogród

Kosz na odpady "DELTA" wykonywany jest z betonu płukanego, z grysem. Wymienny wkład z blachy ocynkowanej o pojemności 40 litrów. 

Przeznaczony na po­trze­by bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­bu­do­wy in­dy­wi­du­al­nej i sze­re­go­wej oraz do za­sto­so­wa­nia na pla­cach miej­skich i skwe­rach. Za­sto­so­wa­nie kosza na od­pa­dy da­je du­żo istot­nych ko­rzy­ści: utrzy­mu­je po­rzą­dek, ogra­ni­cza wy­do­by­wa­nie się przy­krych za­pa­chów, stwa­rza ład ar­chi­tek­to­nicz­ny, oraz wzbo­ga­ca es­te­ty­kę o­biek­tów. O­bu­do­wę kosza wy­ko­na­no w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, przez co fak­tu­rę zewnętrz­ną two­rzy bo­ga­ta ofer­ta żwi­rów i gry­sów frak­cji grubej lub drobnej.

Wysokość: 59 cm

Szerokość: 45 cm