Informacja-RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO

W związku tym, że 25.05.2018 weszło w życie RODO (nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych), przekazujemy Pani/Panu/Państwu informacje o tym, w jakim zakresie są one przetwarzane oraz o przysługujących Pani/Panu/ Państwu w związku z tym prawach. 

1. Kim jesteśmy?  Jesteśmy firmą działającą pod nazwą Zakład Produkcji Elementów Budowlanych ANBET
i jesteśmy administratorem przekazywanych nam danych osobowych. Nasz adres siedziby to Bór 171, 42-200 Częstochowa. Nasz REGON to 273076750, a NIP to 573-010-25-89. Możecie się Pan/Pani/ Państwo z nami skontaktować osobiście, listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 691-442-012 lub za pośrednictwem poczty e-mail
anbet@anbet.pl

2. Jak przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?  Zbieramy takie dane osobowe jak:

4. Dlaczego zbieramy dane osobowe? Firma ANBET zbiera dane, aby wykorzystywać je do następujących celów:

- sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

- generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,

- prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,

- informowania o promocjach,

- badania poziomu satysfakcji,

- realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

7. Kto będzie odbiorcą danych? Odbiorcy danych osobowych  - szanujemy Pana/Pani/ Państwa dane osobowe,
jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyście wiedzieli, że odbiorcami Waszych danych będą: 
1) Programer Centrum Sp. z o.o. z siedzibą we Ksawerowie, ul. Pocztowa 2, 95-054 Ksawerów, czyli firma dostarczająca nam  narzędzie do księgowości i fakturowania,
2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów oraz przygotowania towaru do wysyłki,
3) podmiot  zajmujący się naszą obsługą księgową,
4) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
5) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów. 

8. Poznaj swoje prawa. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu
do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią/ Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możecie tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Pana/Pani/ Państwa wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia. 

10.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. W przypadku powzięcia przez Pana/Panią/ Państwo informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadomcie nas
o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Pana/Panią/ Państwa o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Waszych danych. 

12. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.