Warunki sprzedaży

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1.Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych i wymaganych w trakcie przyjmowania zamówienia informacji służących do jego prawidłowej realizacji.

2. Jeżeli Klient kupuje niepełny pakiet towaru dolicza się 10 % wartości danego towaru.

3. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo producenta pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet w dobrym stanie technicznym do siedziby Firmy ANBET wraz z okazaniem dokumentu ich zakupu. W przypadku niezwrócenia właściwej palety w terminie 45 dni
od daty zakupu lub w przypadku niedostarczenia dokumentu zakupu firma ANBET nie ma obowiązku odkupienia
jej w cenie sprzedaży.

4. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest producent, kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (ilość, jakość, kolor, zgodność z zamówieniem ); ewentualne braki/niezgodności wpisuje
na Dokumencie Przewozowym producenta. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodności wynikłych przed lub w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i powiadamia ANBET w terminie niezwłocznym pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi ( Art .563. KC ). Proces reklamacyjny regulują ogólne warunki gwarancji spisane poniżej.
Użyty towar nie podlega reklamacji.

6. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem/sprzedawcą.

7. Zastosowanie i eksploatacja wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta podanymi w świadectwie jakości i na etykiecie danego produktu. Montaż i zabudowa materiału powinna odbywać się zgodnie z instrukcja montażu producenta. Natomiast stosowanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione, ponadto nie stosowanie instrukcji montażu może doprowadzić do zniszczenia materiału i utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Wytyczne, o którym mowa powyżej opisane są szczegółowo na stronach internetowych i w katalogach producentów.

8. Firma ANBET nie jest producentem a dystrybutorem w związku z tym nie odpowiada za wady towarów będące po stronie producentów.

W A R U N K I G W A R A N C J I

1. Producenci udzielają gwarancji na wyroby na okres 3 lat, licząc od daty zakupu towaru, pod warunkiem zastosowania materiału zgodnie z przeznaczeniem i stosowania instrukcji montażu producenta.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą zakupu wyrobów, pod warunkiem pełnej
i terminowej zapłaty. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego Paragonu lub Faktury VAT, Dokumentu Przewozowego Producenta oraz Etykietki dostarczonego wyrobu.

3. Firma ANBET zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w czasie 21 dni roboczych, natomiast w wyrobach o podwyższonych parametrach w ciągu 90 dni roboczych. Reklamację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w miejscu zakupu produktów lub w formie elektronicznej na adres e-mail: anbet@anbet.pl
lub listownie na adres Zakład Produkcji Elementów Budowlanych ANBET ul. Bór 171; 42-200 Częstochowa
z dopiskiem: REKLAMACJA.

4. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację.
Użyty towar nie podlega reklamacji. Producent dokonuje oględzin w możliwie najkrótszym terminie ( do 14 dni roboczych ) w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Jeżeli Nabywca świadomie wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, producent/sprzedawca nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. W pozostałych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany towaru do wysokości cenny sprzedaży wyrobu.

5. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, ANBET może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu za zgodą Nabywcy.

6. Gwarancji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych
np. klęsk żywiołowych .

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Jednocześnie informujemy, iż poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wyżej wymienionymi normami europejskimi i są uważane za nieistotne i nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: